Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, gesloten overeenkomsten
en verrichte handelingen met betrekking tot de in Nederland gevestigde afnemers van
Oranje Groothandel en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, hierna Oranje Groothandel genoemd.
1.2. De algemene voorwaarden van Groothandel in Levensmiddelen Oranje Groothandel , gedeponeerd op de website van Oranje Groothandel, zijn bekend bij de
afnemers van Oranje Groothandel. en zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Oranje Groothandel en haar afnemers.
1.3. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is
afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot bestaande of
daarna tot stand gekomen overeenkomsten
1.4. De afnemer die op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de
toepasselijkheid daarvan op latere overeenkomsten tussen haar en Groothandel in
Oranje Groothandel.
1.5. Waar de afnemer verwijst naar haar eigen algemene voorwaarden, prevaleren de onderhavige
voorwaarden.
1.6. Algemene voorwaarden van de contractspartij die niet in tegenstelling zijn met de onderhavige
voorwaarden, zijn enkel van toepassing indien deze door Oranje Groothandel uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
1.7. Alle aanbiedingen van Oranje Groothandel -daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten -zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs
na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.
1.8. Een aanvaarding van een aanbieding van Groothandel in Oranje Groothandel, als
bedoeld in artikel 1.7, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de
oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Groothandel in Levensmiddelen Oranje Groothandel niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van Oranje Groothandel afwijkt.
1.9. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 

Artikel 2. Prijzen
2.1. Alle prijzen in de door Oranje Groothandel  genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.7, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de
overeenkomst door Oranje Groothandel is geaccepteerd, worden herzien.
2.2. Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van
externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen,
grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
2.3. De opgegeven prijzen zijn immer exclusief B.T.W in dien anders aangegeven.

 

Artikel 3. Levertijd
3.1. Normaliter geschiedt de levering zo spoedig mogelijk na bestelling.
3.2. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering
opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op
schadevergoeding. Evenmin kan afnemer de goederen weigeren of aanspraak maken op
ontbinding van de overeenkomst.
3.3. De vervoerskeuze is aan Oranje Groothandel.  Schade ontstaan tijdens het vervoer moet op het ontvangstreçu worden vermeld of, indien na ontvangst geconstateerd,
telefonisch binnen 24 uur worden gemeld. Transportschade, die door Oranje Groothandel dan wel door haar ingeschakelde derden is veroorzaakt, wordt door
Oranje Groothandel vergoed.
3.4. Oranje Groothandel is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang afnemer jegens Oranje Groothandel niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat afnemer zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Oranje Groothandel inmiddels gebruik heeft gemaakt van het recht
tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding onverlet.
3.5. De door Oranje Groothandel gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven afnemer geen recht op
ontbinding en/of schadevergoeding. De afnemer die van mening is dat de prestatie van Oranje Groothandel niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht Oranje Groothandel. –
op straffe van verval van rechten -binnen 24 uur nadat afnemer de tekortkoming heeft geconstateerd c.q. had kunnen constateren telefonisch te melden..

 

Artikel 4. Reclame en aansprakelijkheid
4.1. Oranje Groothandel is -behoudens het bepaalde in het volgende lid-nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor
afnemer uit een met Oranje Groothandel gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Afnemer vrijwaart Oranje Groothandel te dezer zake tegen aanspraken van derden.
4.2. De aansprakelijkheid van Oranje Groothandel is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot restitutie van de
overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Oranje Groothandel.
4.3. Bij weigering de bestelde goederen in ontvangst te nemen, is afnemer verplicht de gemaakte kosten te betalen.

 

Artikel 5.

5.1. Afnemer is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Heeft
afnemer verzuimd tijdig maatregelen te nemen om de goederen in ontvangst te nemen, dan is Oranje Groothandel gerechtigd deze goederen voor rekening en risico
van wederpartij te lossen of op te slaan, waarmede Oranje Groothandel haar plicht heeft voldaan.
Oranje Groothandel behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.
5.2. Indien de aflevering van de goederen niet kan plaatsvinden in aanwezigheid van afnemer, zijn
echtgenote of een van zijn medewerkers en Oranje Groothandel heeft middels een sleutel toegang tot de opslagruimte van afnemer, dan kunnen daar voor risico van
afnemer de bestelde goederen inclusief containers worden gelost.
Bepaald wordt dat, indien niet binnen 24 uur na aflevering van de goederen wordt gereclameerd,
de aflevering volledig heeft plaatsgevonden volgens de bij de goederen gevoegde paklijsten en
dat afnemer met facturering volledig akkoord is.

 

Artikel 6. Retouren
Goederen kunnen slechts in onaangebroken colli en in de originele verpakking met toestemming van Oranje Groothandel worden geretourneerd, en wel onder door Oranje Groothandel gestelde voorwaarden. Bij niet nakomen daarvan is Oranje Groothandel niet verplicht de retour gezonden goederen te crediteren.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
7.1. Oranje Groothandel behoudt zich de eigendom voor van alle door Oranje Groothandel geleverde goederen tot op het moment van
volledige betaling van de prijs van alle door Oranje Groothandel aan
afnemer geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van eventuele vorderingen
van Oranje Groothandel in het kader van de levering van goederen,
verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Oranje Groothandel van afnemer te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met
afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
7.2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht
plaats van de goederen.
7.3. Indien en voorzover door Oranje Groothandel geen betaling is verkregen
van de opeisbare vorderingen, ter zake waarvan Oranje Groothandel
zich de eigendom van geleverde goederen heeft voorbehouden is Oranje Groothandel gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst , voor zover
nodig, reeds nu voor als dan onherroepelijk door afnemer daartoe gemachtigd de goederen van
Oranje Groothandel terug te nemen tot alle in zijn onderneming in
gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd het recht van Oranje Groothandel om van afnemer schadevergoeding te vorderen.
7.4. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of
liquidatie van zaken van afnemer heeft Oranje Groothandel het sub 8.3 omschreven recht.
7.5. Afnemer is gerechtigd de door Oranje Groothandel geleverde goederen
waarvan Oranje Groothandel eigenaar is, ten behoeve van Oranje Groothandel door te verkopen, echter alleen voorzover zulks binnen de
normale bedrijfsvoering van afnemer gebruikelijk is, tenzij Oranje Groothandel afnemer heeft meegedeeld dat afnemer daartoe niet meer bevoegd is.
7.6. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Oranje Groothandel een
bezitloos pandrecht te vestigen op de door Oranje Groothandel
geleverde zaken, zodra Oranje Groothandel om welke reden dan ook
daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en
toekomstige vorderingen van Oranje Groothandel op afnemer,
incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van
Oranje Groothandel terstond opeisbaar en is Oranje Groothandel gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan,
onverminderd het recht van Oranje Groothandel op schadevergoeding.
7.7. Het is afnemer verboden op de door Oranje Groothandel geleverde
zaken -ongeacht of Oranje Groothandel daarvan nog eigenaar is -een
vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
7.8. Oranje Groothandel zal steeds -zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan -een bankgarantie, althans
een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde,
respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen.
Afnemer is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
7.9. Zolang de sub 8.8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan Oranje Groothandel de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Oranje Groothandel op nakoming en/of schadevergoeding.

 

Artikel 8. Betaling
8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen door de afnemer
direct na de factuurdatum te worden geëffectueerd.
8.2. Indien de afnemer niet direct na de factuurdatum de betaling heeft geëffectueerd, is Oranje Groothandel alsdan gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a
BW over het factuurbedrag in rekening te brengen vanaf de factuurdatum tot aan de dag van de
daadwerkelijke betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volledige
maand.
8.3. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal afnemer in
verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is
vereist. Oranje Groothandel is alsdan gerechtigd zonder enige
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de toekomende rechten van
Oranje Groothandel als vermeld in de vorige leden van dit artikel,
onverlet blijven.
Voorts is afnemer dan gehouden Oranje Groothandel alle kosten te
vergoeden die Oranje Groothandel dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:

a. declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in, als
buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan,
kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten.
De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de
hoofdsom, zulks met een minimum van Euro 500–;
b. de kosten van faillissementsaanvrage;
c. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering.
8.4. Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde
rente en daarna van de hoofdsom.
Indien afnemer meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling -met inachtneming van het
bepaalde in de vorige zin -eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na
oudste factuur, enz

 

Artikel 9. Compensatie/verrekening/opschorting
9.1 Het is afnemer niet toegestaan enig door afnemer aan Oranje Groothandel  verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Oranje Groothandel aan afnemer verschuldigd mocht zijn.
9.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is afnemer niet gerechtigd tot opschorting
van de betaling.
9.3 Afnemer is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze
overeenkomst in verband met enige andere met Oranje Groothandel
gesloten overeenkomst, behoudens voor zover het betreft natuurlijke personen die niet handelen
in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
9.4 Indien afnemer door middel van de speciale spaarregeling een tegoed heeft opgebouwd. is
Oranje Groothandel niet verplicht deze uit te betalen indien dit tegoed
verrekend kan worden met nog onbetaalde facturen of andere schulden van spaarder.

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Oranje Groothandel welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet
meer in volle omvang van Oranje Groothandel gevergd kan worden,
geeft Oranje Groothandel het recht de overeenkomst geheel of ten dele
te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.
10.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: niet-, niet
volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Oranje Groothandel , oorlog en
oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van
Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst
bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien
was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of
beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan
machines, alles zowel in het bedrijf van Oranje Groothandel als bij
derden van wie Oranje Groothandel de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil
en/of toedoen van Oranje Groothandel, ontstaan.

 

Artikel 11
Mondelinge afspraken, gedaan en/of uitgesproken door onze medewerkers, binden ons niet
eerder nadat deze uitdrukkelijk nader schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen tussen afnemer en Oranje Groothandel welke mochten
voortvloeien uit de door Oranje Groothandel met afnemer gesloten
overeenkomst, zullen ter keuze van Oranje Groothandel. worden
beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel
door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van Oranje Groothandel.

 

Artikel 14. Nederlands recht van toepassing
Op alle door Oranje Groothandel verrichte handelingen, waaronder door
Oranje Groothandel gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van
toepassing.